Samtale

Test og testforståelse

Test og profilværktøjer anvendes både ved rekruttering og assessment – og i dialogbaserede udviklingsprocesser som f.eks. leder- og teamudviklingssamtaler samt i f.m. karriererådgivning og outplacement.

Såvel testen eller profilværktøjets kvalitet som testbrugerens kompetence og erfaring er af største vigtighed for en respektfuld og professionel oplevelse. Både i forhold til den enkelte og i forhold til den virksomhed, der ønsker værktøjet anvendt. De der er certificeret eller autoriseret i anvendelse af test og profilværktøjer gennemgår et standardiseret kursus, hvor man får en indføring i basal testteori (validitet, reliabilitet, testnormer og scoring) samt grundlæggende psykologi og etik i f.m. interviews og samtaler.

Elgaard Mancom anvender udelukkende autoriserede værktøjer og er særdeles erfaren i brugen personligheds- og færdighedstest samt typologiværktøjer. Elgaard Mancom lægger vægt på at opretholde og fremme en høj etisk standard og bestræber sig altid på at kommunikere med respekt for testpersonen og andre involverede parter.

Testmateriale opbevares sikkert og fortroligt og der indhentes altid tilladelse inden en eventuel videregivelse af et testresultat til andre.

Elgaard Mancom anvender kun test, hvis der er en rationel begrundelse og testbrugerens behov herfor er grundigt undersøgt og vurderet. I f.m. test og testforståelse arbejdes der  med bl.a. følgende værktøjer:

Personlighedstests

Personlighedstesten er et nuanceret udgangspunkt for en dialog og giver en struktureret individuel beskrivelse af, hvilken adfærd der er karakteristisk i en jobmæssig sammenhæng.

Typeværktøjer

Typeværktøjer er konstrueret for at bestemme en persons præference på forskellige områder. Når din type skal fastsættes møder du et spørgeskema, hvor du bliver bedt om at vælge mellem alternativer i forhold til det du identificerer dig bedst med. Det resulterer i en beskrivelse af de generelle karakteristika, der typisk kendetegner den type du kategoriseres i. På teamseminarer anvendes er noget af det, man ofte hører om, når man taler om typeværktøjer de såkaldte DISC-profiler.

Færdighedstest

Færdighedstest kaldes ofte lidt upræcist for intelligenstest eller IQ-test og er typisk prøver på kognitive logisk, verbale eller matematiske analytiske færdigheder udført under tidspres.

Autorisationer

Elgaard Mancom har bl.a. autorisation i følgende test- og profilværktøjer:

BtB – Bidrag til Bedømmelse (Center for ledelse)

BtB er en personlighedstest og belyser 12 personlighedstræk og præferencer. Den indeholder herudover 7 almene spørgsmål om dine holdninger, din motivation og dine styrker og svagheder. Besvarelsen finder sted ved at svare på opstillede ordpar,. Her skal du angive, hvilket af to ord der bedst beskriver dig og dermed hvad du prioriterer højest. Testresultatet udmønter sig bl.a. i en graf med de 12 personlighedstræk. BtB indgår altid som en del af en samtale, hvor samtalen bidrager til at identificere dine styrker og udviklingsområder. En BtB giver en værdifuld viden om, dine forudsætninger for at skabe resultater og om, hvordan du bedst motiveres i dagligdagen.

OTS – Oplæg til Samtale (Center for Ledelse)

OTS er en test, der giver dig et afsæt for at undersøge en ansøgers formodede adfærd og opgaveløsning i relation til det aktuelle job. Værktøjet giver et indblik i dine faglige og personlige styrker og udviklingsområder.

JTI – Jungiansk TypeIndex (Center for Ledelse)

JTI er et typeværktøj, der belyser grundlæggende forskelle mellem mennesker ud fra fire dimensioner. Med udgangspunkt i dine præferencer og foretrukne adfærd i relation til de fire dimensioner inddeler værktøjet dig i en af 16 generelle men væsensforskellige typebeskrivelser. I anvendelsen af værktøjet er der fokus på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper. JTI giver et effektivt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og teamudvikling, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende.

Extended DISC (HR-Solutions)

Extended DISC® personanalyse er et samtalegrundlag, der bygger på Jungs teori om adfærd og motivation. Brugen af DISC-profiler har til formål at øge forståelsen for dine personlige præferencer, styrker og svagheder. Det kan anvendes som typeværktøj og giver mulighed for at gennemføre en adfærdsanalyse på individer og teams på en meget let kommunikerbar måde, der øger selvindsigten og styrker forståelsen for forskellighed og andres adfærd.

Færdigheds- og evnetest (HR-Solutions)

Elgaard Mancom arbejder med ni forskellige færdighedstest, som hver især kan sige noget om;

  • abstrakt logisk tænkning – personens evne til at at forstå helheder og indbyrdes forhold mellem forskellige elementer
  • forståelse for logiske processer – personens evne til at forstå sammenhængen mellem årsag og effekt
  • rumlig tænkning – personens evne til at se logiske processer visuelt
  • forståelse for den sociale kontekst – personens evne til at forstå andre mennesker
  • numerisk tænkning – personens evne til at opfatte sammenhængen mellem numerisk information
  • matematisk logisk tænkning -personens evne til at forstå logisk anvendelse af matematik
  • hukommelse – persones evne til at visualisere og mentalt lagre mange visuelle objekter
  • tekstforståelse – personens evne til at identificere væsentlig information og forstå relationen til et problems løsning
  • ordpar – personens evne til at forstå sammenhængen mellem forskellige begreber

Færdighedstest anvendes primært i specialiserede stillinger og på højere stillingsniveau og kan kan kombineres efter behov alt efter hvilke færdigheder det findes relevant at vurdere på i relation til stilling og ansvar.

Hos Elgaard Mancom står en test aldrig alene. Den vil altid være fulgt op af en kvalificeret bearbejdning, en dialog og en personlig tilbagemelding.

I flere sammenhænge, som f.eks. når test indgår som et element i en assessment – en bedømmelses eller udvælgelsesproces vil testens resultat endvidere være suppleret af referencetagning, udsagn fra kolleger, egen chef og andre bedømmelser eller udtalelser.

Jan Erik Elgaard fra Elgaard Mancom er certificeret i Extended DISC