Samtale

Funktionsbeskrivelser

Organisationens funktionsbeskrivelser er et godt værktøj både forud for ansættelsen og efter. En funktionsbeskrivelse skal først og fremmest være beskrivende for funktionen, generel i sin form og konkret i sit indhold. Den skal fungere som et aktivt og synligt samarbejds- og udviklingsorienteret værktøj for den der besidder funktionen, dennes leder, HR-afdelingen og øvrige medarbejdere i organisationen, herunder potentielle interne kandidater på kort og lang sigt. Funktionsbeskrivelsen bør være ”tæt” på medarbejderen og bruges aktivt som værktøj i bl.a. rekruttering, onboarding (introduktionen) og i samtaler. Den skal herudover være incitament for personlig og faglig videreudvikling og karriereudvikling og understøtte organisationens forretningsmæssige aktiviteter, værdier og mål.

Af funktionsbeskrivelse kan reference, titel, stillinsgniveau, ansvar, opgaver og beføjelser og eventuelle kompetencekrav med fordel være anført, så man alene i kraft af funktionsbeskrivelsen får et godt afsæt til dialog om krav og forventninger til stillingens bidrag i organisationen.

Målene er, at funktionsbeskrivelser skaber gennemsigtighed og agerer som et aktiv i en attraktiv og konkurrencedygtig lønmodel, som kan fastholde og tiltrække kvalificerede og engagerede medarbejdere. På den måde kan funktionsbeskrivelsen være med til at skabe synlighed om, hvad der honoreres for, hvorved der skabes en åben og gennemsigtig lønstruktur – og derved give medarbejderen mulighed for at påvirke egen lønudvikling.

Ved at arbejde målrettet med funktionsbeskrivelser får man en tydelig forventningsafstemning om den enkeltes rolle og ansvar. Dermed er funktionsbeskrivelsen blevet et vigtigt onboarding værktøj. Ligeledes er det med en funktionsbeskrivelse tydeligt, hvordan den enkelte funktion bidrager til indfrielsen af strategien. Når organisationen er i vækst ser man ofte at referenceramme, roller og ansvar bliver mere svævende og der er en risikov for dobbeltarbejde. For den enkelte bliver det entydigt, hvilet ansvar der skal varetages og hvilke opgaver der skal udføres og sikrer dermed større ejerskab. Er funktionsbeskrivelserne tilgængelige kan den enkelte også se, hvilket ansvar der skal varetages og hvilke kompetencer man skal beherske for at gøre karriere i organisationen. For virksomheden giver det et godt grundlag for at synliggøre mål, krav og forventninger, når man skal ansætte og udvikle medarbejderne.

Elgaard Mancom har erfaring med udarbejdelse og udvikling af koncept for funktionsbeskrivelser fra både små og større virksomheder og kender værdien af, at de er i indgreb med eventuelt øvrige HR-koncepter som virksomhedens organisations- og gagestruktur, -strategi, -MUS-koncept og -medarbejdertilfredshedsmåling.